« Zpět / Kůň / Péče o koně / Péče o kopyta / Přípravky na péči o kopyta & hniloba

Horze Gel pro péči o střelky, 125ml

RRP: -17% sleva
249,00 Kč
RRP: 299,00 Kč
Cena včetně DPH Plus doprava
0.125 l (1.992,00 Kč / l)
Ušetřete 12% ze 1500 CZK nebo 16% ze 2500 CZK
Zkopírovat kód: SAVEMORE
Utratíte více než 1500 CZK a ušetříte 12 %. Při útratě nad 2500 CZK ušetříte 16 %. Nelze kombinovat s jinými poukazy. Pokud máte slevu na objednávku (např. slevový kupón v hodnotě 5 €), bude výše slevy rozdělena na jednotlivé produkty v objednávce. Pokud vrátíte jedno nebo více zboží, vrátíme vám zlevněnou cenu vráceného zboží. Nevztahuje se na vyloučené produkty (informace na stránkách produktů). Platí do 03.06.2024.
Barva: Ether (Light Blue)
Ether Gel pro péči o střelky, 125ml
Univerzální velikost
Horze logo
Doprava od Horze
Doprava zdarma
Doprava zdarma u všech objednávek nad 1499 Kč
 30 dní na vrácení zboží
Důležité informace
GHS02 GHS07 GHS09
Rizikové věty
 • H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Bezpečnostní oznámení
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený.
 • P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P303 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):
 • P305 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
 • P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /…
 • P338 - Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P351 - Několik minut opatrně oplachujte vodou.
 • P353 - Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
 • P361 - Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
 • P362 - Kontaminovaný oděv svlékněte.
 • P391 - Uniklý produkt seberte.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal ...

Popis

Gel pro péči o střelky udržuje střelky v suchu a chrání je před vnějšími vlivy.

Má váš kůň vlhká kopyta nebo páchnoucí střelky, která by mohla být známkou drozdů? S Horze Gelem pro péči o střelky můžete udržovat střelky v suchu a chránit je tak před vnějšími vlivy.

Features:

 • Péče o střelky
 • Snadné použití
 • Chrání před vnějšími vlivy
 • Lze použít v případě sklonu k plísním

Materiálové složení:

Složení: Isopropyl Alcohol, Naftalen-2-karboxylát měďnatý, Propylenglykol, Silica, Thymus vulgaris, Eugenia caryophyllus listový olej. Indikace: Vdechování může způsobit podráždění dýchacích cest a sliznic. Skladujte na chladném místě před světlem. Obsahuje: Isopropanol; hřebíčkový extrakt; Linalool; Carvacrol. Zvláštní označení: Rizikové věty. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů vznícení. Nekuřte. Zabraňte kontaktu s vodou. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ochranu obličeje. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Okamžitě odstraňte veškerý kontaminovaný oděv. Opláchněte pokožku vodou [nebo se osprchujte]. PŘI STYKU S OČIMA: Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou na místě a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Pokud se necítíte dobře, zavolejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lékaře /..... Odstraňte kontaminovaný oděv. Rozlitý přípravek seberte. Uchovávejte v uzavřené nádobě. Odstraňte obsah/obal Odstraňte problematický odpad

Číslo produktu: 25363

Přečtěte si recenze:

Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení. Pomozte nám i ostatním zákazníkům tím, že napíšete recenzi.

Barva: